میزبانی وب حرفه ای

در بهترین دیتا سنتر های ایران و دنیا

میزبانی وب لینوکس ایران

 • 500 مگابایت فضای وب
 • 10000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • تعداد دیتابیس - ایمیل - پارک دامنه نامحدود
 • سالیانه 190000 تومان
 • 1000 مگابایت فضای وب
 • 20000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • تعداد دیتابیس - ایمیل - پارک دامنه نامحدود
 • سالیانه 340000 تومان
 • 2000 مگابایت فضای وب
 • 40000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • تعداد دیتابیس - ایمیل - پارک دامنه نامحدود
 • سالیانه 600000 تومان
 • 500 مگابایت فضای وب
 • 100000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • تعداد دیتابیس - ایمیل - پارک دامنه نامحدود
 • سالیانه 1000000 تومان

میزبانی وب لینوکس حرفه ای

 • 500 مگابایت فضای وب
 • 10000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • تعداد دیتابیس - ایمیل - پارک دامنه نامحدود
 • سالیانه 120000 تومان
 • 1000 مگابایت فضای وب
 • 20000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • تعداد دیتابیس - ایمیل - پارک دامنه نامحدود
 • سالیانه 200000 تومان
 • 2000 مگابایت فضای وب
 • 40000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • تعداد دیتابیس - ایمیل - پارک دامنه نامحدود
 • سالیانه 380000 تومان
 • 500 مگابایت فضای وب
 • 100000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • تعداد دیتابیس - ایمیل - پارک دامنه نامحدود
 • سالیانه 600000 تومان