تعرفه های اینترنت

بنا به مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه سرویس ها یکی شده و تفاوت در میزان حجم منصفانه شرکت ها می باشد
تعرفه ها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد

تعرفه پیشگامان

سرعت 2048

تومان25000در ماه

 • ترافیک بین الملل 32 گیک
 • ترافیک داخلی 96 گیک

سرعت 512

تومان12500در ماه

 • ترافیک بین الملل 12 گیک
 • ترافیک داخلی 36 گیک

سرعت 8192

تومان42500در ماه

 • ترافیک بین الملل 200 گیک
 • ترافیک داخلی 600 گیک

سرعت 3072

تومان35000در ماه

 • ترافیک بین الملل 45 گیک
 • ترافیک داخلی 135 گیک

تعرفه لایزر

سرعت 2048

تومان25000در ماه

 • ترافیک بین الملل 32 گیک
 • ترافیک داخلی 96 گیک

سرعت 512

تومان12500در ماه

 • ترافیک بین الملل 12 گیک
 • ترافیک داخلی 36 گیک

سرعت 8192

تومان42500در ماه

 • ترافیک بین الملل 200 گیک
 • ترافیک داخلی 600 گیک

سرعت 3072

تومان35000در ماه

 • ترافیک بین الملل 45 گیک
 • ترافیک داخلی 135 گیک

تعرفه دیده بان نت

سرعت 2048

تومان25000در ماه

 • ترافیک بین الملل 25 گیک
 • ترافیک داخلی 50 گیک

سرعت 512

تومان12500در ماه

 • ترافیک بین الملل 8 گیک
 • ترافیک داخلی 16 گیک

سرعت 8192

تومان42500در ماه

 • ترافیک بین الملل 512 گیک
 • ترافیک داخلی 1024 گیک

سرعت 3072

تومان35000در ماه

 • ترافیک بین الملل 250 گیک
 • ترافیک داخلی 500 گیک

دیده بان نت

 DG3  - LTE

یه ساله

تومان120000

سه ماهه

تومان60000

یک ماهه

تومان33000