• شركت حمل و نقل جاده اي چالوس بار با سابقه اي بیش از بیست سال و برخوردار از اعتبار و خوشنامي نزد مشتريان خود ، با اتكا به خداوند و توانايي حرفه اي و تخصص همكاران و توانگري مدیریتی و  مالي  به عرضه انواع خدمات حمل و نقل و امور وابسته در سراسر كشور مي پردازد . بهبود مداوم توانگري (پشتوانه مالي - تخصصي - حرفه اي) و ماندگاري (حضور هميشگي در صنعت حمل و نقل داخلی كشور) شركت هدف راهبردي ماست . و متعهد در راه تحقق اين هدف ها كه مشتري مداري و تلاش براي خدمت رساني به صاحبان كالا و مصرف كنندگان می باشد.